logo apellc

La Llengua catalana en l’oci dels joves


,

Tinc disset anys, passejo per la meva ciutat i escolto gent parlar en la meva llengua, però molta altra gent parla en una llengua que no és la meva. La si- tuació de la llengua catalana sovint és notícia en els mitjans de comunicació. Però jo em pregunto, quina és la seva situació real? I concretament en els jo- ves, ja que és la franja d’edat que més m’afecta.

Després de realitzar una anàlisi sobre unes enquestes fetes que tracten en quina llengua practiquen l’oci els joves de segon de batxillerat de l’IES Anto- ni de Martí i Franquès de Tarragona, podem afirmar que la situació real de la llengua catalana no és optimista, sinó minoritària. És a dir, els resultats de les enquestes mostren que la llengua més usada en l’oci dels enquestats és la llengua castellana superant en un 20% l’ús de la llengua catalana en la matei- xa situació.Tot i que gairebé la meitat (43%) dels joves enquestats siguin ca- talanòfons, que creguin que la seva llengua és el català, segueixen escollint a l’hora de mirar la televisió, de llegir, d’escoltar la ràdio, etc. el castellà. En canvi els castellanòfons, els quals creuen que la seva llengua és el castellà, només són un 18% però fidels a la seva llengua. Així doncs, veiem que els castella- nòfons, encara que tinguin bons coneixements de llengua catalana, mostren una persistència cap al castellà , que subordina el català. I els tan catalanòfons com castellanòfons (38%) es decanten pel castellà d’una manera decidida. En conseqüència, podríem fer una afirmació agosarada: quan una persona con- sidera que és tan catalanòfona com castellanòfona vol dir que utilitza més el castellà que el català enlloc d’utilitzar totes dues llengües per igual.

Una de les causes, o podríem considerar, la causa que provoca aquesta situ- ació és l’oferta. Aquesta condiciona l’ús de la llengua catalana en l’oci, ja que hi ha més productes en castellà que en català i els usuaris posen en primer lloc el tipus de producte en comptes de la llengua en la qual el producte és.

Captura de pantalla 2013-10-16 a la(s) 16.51.58

Per tal que la situació de la nostra llengua no segueixi decaient, creiem que una política lingüística adequada hauria d’incidir de manera decidida en els mitjans de comunicació, en el mercat de productes d’oci i en els àmbits més deficitaris que influeixen en els joves. Ja que estudis sociolingüístics d’aques- ta envergadura demostren que la llengua catalana està minoritzada en molts àmbits i que és fonamental difondre les dades per copsar la realitat. Tanma- teix els parlants de llengua catalana hem de reaccionar davant d’aquestes evi- dències i actuar amb ganes per intentar solucionar i revifar aquesta situació. Hem d’augmentar-ne l’ús i la bona salut!

Extret del treball de recerca La llengua catalana en l’oci dels joves, gener del 2009 Premis Cirit 2009

Natàlia Garcia Gispert