logo apellc

Avís legal


1. AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del lloc web www.apellc.cat, l’asso· ciació titular del qual és l’Apellc (Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes) disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet. La utilit· zació del nostre web li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de l’usuari de totes i cadascuna de les «Condicions generals» en la versió pu· blicada per l’Apellc en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al nostre lloc web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L’usuari ha de llegir atentament les «Condicions generals» en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre web. Així mateix, la utilització d’aquest servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixe· ment de l’usuari per l’Apellc, previstos en aquestes «Condicions generals» sempre que no s’hi oposin.

L’Apellc es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes «Condicions generals», així com les condicions particulars que siguin aplicables.

DECLARACIONS I ÚS RELACIONATS AMB EL LLOC WEB

DECLARACIONS DE L’APELLC I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web ha estat elaborat de bona fe per l’Apellc amb informació procedent de fonts externes i internes. No obstant això, no es garanteix l’exhaustivitat, veracitat, exactitud o actualitat de tota la informació que conté ni, en particular, la utilitat del nostre lloc web perquè l’usuari realitzi alguna activitat. L’Apellc declina tota respon· sabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’ús que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels seus serveis o continguts.

L’Apellc no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del seu lloc web i/o dels seus serveis. No obstant això, quan això sigui raonablement possible, l’Apellc advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del nostre lloc web i dels serveis que s’hi ofereixen. En aquest context l’Apellc declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibili· tat o de continuïtat del funcionament del nostre lloc web i dels serveis.

ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL WEB

Tot el contingut disponible al lloc web www.apellc.cat («Contingut de propietat intel· lectual»), és propietat de l’Apellc, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciants, i està protegit per les lleis de la propietat intel·lectual. L’Apellc declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest lloc web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o lli· cències d’ús, així com es troben degudament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial. L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir·se de:

a) Suprimir, eludir o manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets de l’Apellc o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comer· cialitzats des del nostre lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les em· premtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir.

b) Emprar els continguts i, en particular, la informació de l’Apellc obtinguda a través del nostre lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol mo· dalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

L’Apellc no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret re· lacionat amb el seu lloc web.

PROCEDIMENT EN CAS DE VIOLACIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual cal· drà que enviï una notificació a l’Apellc amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò que no disposin aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. L’Apellc i l’usuari, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, se sotmeten als jut· jats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués deri· var·se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes «Condicions generals». En el cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, l’Apellc i l’usuari se sotmeten, amb re· núncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de de· sembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD), l’Apellc, l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’em· plenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc web, així

com aquelles dades a les quals l’Apellc accedeixi com a conseqüència de la navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web www.apellc.cat, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és l’Apellc, amb domicili a l’Avinguda de Catalunya, 35, 43002 Tarragona, on podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. El no·emplenament dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formula· ri de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que l’Apellc no pugui atendre la seva sol·licitud. Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran uti· litzats per atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar sobre noves activitats, productes i serveis de l’Apellc. En aquest sentit les seves dades personals podran ser segmentades i tractades per elaborar perfils de mercat amb finalitats publi· citàries. Als efectes del que preveuen els articles 11 i 34e) LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades per l’Apellc a qualsevol de les entitats col·laboradores, per als fins abans indicats.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si, en completar les seves dades en el corresponent formulari, ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a tra· vés de correu electrònic, consent així mateix que li remetem altres comunicacions per via electrònica segons el que exigeix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compli· ment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ aquestes persones del contingut i de la procedència de les dades facilitades, de l’exis· tència i finalitat del fitxer que conté les seves dades, dels destinataris d’aquesta infor· mació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposi· ció, així com de les dades identificatives de l’Apellc. En els termes i condicions aquí establerts l’Apellc es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les se· ves dades de caràcter personal i fer·ne ús exclusivament per a les finalitats indicades.

L’Apellc l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD i el Reial Decret 1720/07, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgàni· ca de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre de 1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Apellc i el seu lloc web http://www.apellc.cat compleixen la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i de contacte dels seus subscriptors i les manté en la més estricta confidencialitat.

D’acord amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI·CE), l’usuari accepta que les dades aportades per mitjà d’aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers titularitat de l’Apellc, amb la finalitat de facilitar la pres· tació dels serveis sol·licitats, així com, si escau, la cessió a tercers per a l’estricta i ex· clusiva prestació d’aquests serveis.

Mitjançant l’ús que faci l’usuari dels formularis de contacte i del correu electrònic faci· litats a la pàgina web http://www.apellc.cat, el client autoritza expressament l’Apellc a enviar·li comunicacions per correu ordinari i/o electrònic, així com el possible contacte telefònic amb la finalitat d’oferir·li els seus serveis.

L’Apellc guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat i adoptarà les me· sures necessàries per evitar·ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Els usuaris de http://www.apellc.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant·ho per escrit a l’Apellc (avinguda de Catalunya, 35, 43002 Tarragona).

  • Avís legal