logo apellc

Oferta núm. 29El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball per cobrir, temporalment, les seves necessitats específiques

Requisits dels aspirants:

a. Títol de llicenciat en filologia catalana o en filosofia i lletres, filologia, geografia i història, filosofia, ciències de l’educació, sociologia o traducció i interpretació.

b. Els aspirants que no siguin llicenciats en filologia catalana han de presentar el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell D, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística (abans Junta Avaluadora de Català).

Les bases de la convocatòria estan a disposició de les persones interessades en el tauler d’anuncis del Consorci (c. del Capità Salom, 29, 1r, de Palma), a l’adreça <http://cofuc.caib.es> i al BOIB de dia 13 de setembre de 2008.

Les sol·licituds i la documentació per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a la seu del Consorci en el termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.